ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 2Ε/2018) Πλήρωσης εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε…

Read more: ΑΣΕΠ 2Ε/2018 - 72 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 2Ε/2018) Πλήρωσης εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε…

Read more: ΑΣΕΠ 2Ε/2018 - 72 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (2)

Cron Job Starts